fbpx

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov :

1.Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou :

Obchodné meno:

Dogtex s.r.o

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 40180/S

Sídlo spoločnosti:

Záhonok 1685/23 , 96001 Zvolen, Slovensko

IČO:

53455584

DIČ:

2121374123

uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.dogtex.sk (počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb)

2.Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ spoločnosť Dogtex s.r.o internetového obchodu www.dogtex.sk

3.Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom zaslania elektronickej objednávky.

4.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru a celková cena objednávky.

5.Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/412 49 69, e-mail: bb@soi.sk

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

1.Odoslaním vyplneného elektronického formulára kupujúceho predávajúcemu vzniká návrh Kúpno predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh Kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári a to :

-identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo), v prípade právnickej osoby, podnikateľa aj IČO, DIČ, IČ DPH

– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),

– cena a spôsob platby za tovar,

– miesto a spôsob dodania tovaru

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

3.Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pri cene objednávky vyššej ako 100,- eur požadovať od kupujúceho platbu vopred formou zálohovej faktúry.

5. Kupujúci má právo stornovať objednávku a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (emailom alebo poštou).

III. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci (Spotrebiteľ) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (§7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014. Z.z.)

Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad. Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail: info@dogtex.sk ), pričom môže použiť aj formulár dostupný na stiahnutie TU. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní poslať tovar na adresu : Martin Karniš, Záhonok 1685/23, Zvolen 96001, spolu s faktúrou (aj písomným odstúpením od zmluvy ak nebolo poslané e-mailom). Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

4.Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

5. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

-produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

-zmenila sa cena dodávateľa produktu alebo jeho častí

-vystavená cena produktu bola chybná

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim prostredníctvom služieb Slovenskej pošty

2.Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1 až 24 kalendárnych dní od jej potvrdenia predávajúcim. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v elektronickom formulári objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

5. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorú potvrdí dopravca. Predávajúci neakceptuje reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou, ktorou sa považuje prepravná služba .

V. Spôsob platby a dopravy

1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

– bankovým prevodom na účet predávajúceho

– priamym vkladom na účet predávajúceho

– dobierkou

Kupujúci uhrádzajúci cenu za objednaný tovar bankovým prevodom , alebo priamym vkladom na účet predávajúceho uhrádzajú platbu na účet:

Banka : Slovenská sporitelňa a.s

IBAN : SK49 0900 0000 0051 7580  4564

BIC : GIBASKBX

2. Platbu bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet je potrebné uskutočniť do troch pracovných dní od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do štrnásť pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, predávajúci objednávku zruší.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II odst.3 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Objednaný tovar doručujeme:

a) na území SR nasledovnými spôsobmi :

DPD kuriér – dobierka , – 6,00,- eur

DPD kuriér – bez dobierky ,  5,20,- eur

b) na území ČR nasledovnými spôsobmi :

Zásielkovňa – paušálna sazdba 6,90,- eur (dobierka : 0,- eur)

c) na území Maďarska nasledovnými spôsobmi :

Zásielkovňa – paušálna sazdba 6,90,- eur (dobierka : 0,- eur)

 

V prípade váhy tovaru nad 5 kg môže byť stanovená individuálna cena dopravy, o ktorej budeme vopred informovať zákazníka.

VI. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

VII. Záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, čím sa rozumie aj nedodržanie Návodu na údržbu a ošetrovanie tovaru uvedeným na internetovom obchode predajcu, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

4. Kupujúci obdrží ku každej objednávke faktúru, ktorá slúži ako dodací list a je potrebné ju uschovať pre prípad reklamácie.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný, po predchádzajúcej e-mailovej alebo telefonickej dohode s predávajúcim, doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry na adresu : Martin Karniš, ul. Záhonok 1685/23 , 96001 Zvolen, Slovenská republika s presným popisom vady výrobku na reklamačnom protokole. Reklamačný protokol je dostupný na stiahnutie TU.

6. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

– Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

– Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením európskeho parlamentu a rady EU 2016/679. Bližšie informácie o spracúvávaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii : Podmienky ochrany osobných údajov

XI. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

  1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. IV bod 3. , podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
  2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
  3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dogtex.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

5. Zobrazené farby na obrázkoch v internetovom obchode ako farby tričiek, farby mikín aj farby potlače sa môžu od skutočnosti líšiť. Farebná odlišnosť môže byť spôsobovaná rozličnými nastaveniami počítačových monitorov.

Rozmery textilu na našej stránke uvádzame so 8% toleranciou.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2021

Reklamačný protokol

Odstúpenie od zmluvy